Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN XO BOATING BELGIUM

Versie november 2020

Bijzondere voorwaarden verhuur

1.          Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders, opdrachten, projecten, overeenkomsten en facturen (hierna “de Overeenkomst”) met betrekking tot de levering van diensten en/of de verhuur, de verkoop en de levering van een boot met of uitgaande van de nv XO Boating Belgium, met maatschappelijke zetel te Kloosterstraat 73, 9150 Kruibeke (hierna ” XO Boating”) aan de Klant.

2.          Aanvaardinq en geldigheid van onze voorwaarden

De Klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden, dewelke in geen geval tegen XO Boating kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze werden meegedeeld.

Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant of een derde, zelfs indien XO Boating deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden moet vooraf en schriftelijk aanvaard worden door XO Boating.

3.          Voorstellen, bestellingen en aanvaardinq van bestellingen

Alle voorstellen gedaan door XO Boating zijn vrijbIijvend en gelden enkel ten titel van inlichting. XO Boating is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk (inclusief e‑mail) is aanvaard door XO Boating of nadat XO Boating met de uitvoering is begonnen.

4.          Reservering en leverinq

De reserveringen van de zullen door de Klant gebeuren middels het platform op de website van XO Boating: www.waterlimo.be.

De levering van goederen of diensten geschiedt door de terbeschikkingstelling door XO Boating aan de Klant op de locatie zoals aangegeven op de website www.XOBoating.be.

Indien geen exacte levertijd werd vastgesteld in de bestelling en/of aanvaard door XO Boating geschiedt de levering naar best vermogen en in onderling overleg met de Klant

Alle klachten i.v.m. laattijdige leveringen dienen binnen de drie (3) werkdagen aan XO Boating gemeld te worden per aangetekend schrijven.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de Overeenkomst of betaling van enige schadevergoeding ten voordele van de Klant. In geval van niet‑levering worden de eventueel door de Klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5.          Beëindiging van de overeenkomst

Elke partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang beëindigen 1) indien de andere partij ernstig tekort komt aan haar contractuele verplichtingen en 2) indien de weersomstandigheden zodanig zijn dat het verder gebruik van de boot door de Klant niet meer verantwoord is, en meer bepaald indien er sprake is van 5 of meer op de schaal van Beaufort.

Deze beëindiging kan medegedeeld worden met alle beschikbare communicatiemiddelen, zoals via mail naar info@XOBoating.be voor XO Boating en naar het emailadres of de GSM van de Klant zoals door de Klant opgegeven op de website www.waterlimo.be.

Ingeval van beëindiging omwille van een ernstige tekortkoming, heeft elke partij aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de andere partij laatstgenoemde niet kan worden toegerekend. Dit geldt niet indien door XO Boating een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.

Elke partij heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement is verklaard, zijn betalingen heeft gestaakt, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen van één of meer van zijn schuldeisers, of het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De andere partij heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

6.          Verplichtingen van partijen

Bij aanvang. XO Boating zorgt bij aanvang van de overeenkomst steeds voor een onderhouden en in goede staat verkerende boot, die voorzien is van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting en gevulde brandstoftank. XO Boating bezorgt een inventaris- en conditielijst aan de Klant voor afvaart.

De Klant is verplicht de inventaris- en conditielijst vooraf te controleren. Indien de conditie en/of inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventaris- en/of condities lijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de Klant hiervan, voor afvaart, XO Boating hiervan in kennis te stellen.

Gebruik. De Klant zal de boot uitsluitend gebruiken na zonsopgang en vóór zonsondergang en in ieder geval niet vóór 8u00 of na 20u00, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klant gebruikt de boot steeds als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming en de Bijzondere Voorwaarden met XO Boating overeengekomen. De Klant mag geen veranderingen aan de boot aanbrengen. De Klant mag de boot niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van XO Boating. De Klant verbindt zich ertoe de boot niet te gebruiken op een manier die strijdig is met normale en veilige vaargebruiken of met de openbare orde en goede zeden of die de naam van XO Boating op enigerlei wijze schade toebrengt.

Niet nakoming kan voor de Klant leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten. XO Boating kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik van de boot door de Klant of door derden. In voorkomend geval verbindt de klant zich er toe XO Boating te vrijwaren van elke eis tot schadevergoeding en/of XO Boating te vergoeden voor alle kosten en lasten door XO Boating geleden ingevolge dergelijk gebruik.

Geen huisdieren. Tenzij voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van XO Boating zijn huisdieren niet toegestaan op een boot.

Bij teruggave. Aan het einde van de overeenkomst draagt de Klant de boot bezemschoon over aan XO Boating op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft. De Klant zal erop toezien dat de boot steeds over voldoende brandstof beschikt om terug te kunnen varen naar de overeengekomen plaats. Indien de boot niet op de afgesproken plaats wordt ingeleverd, wordt per uur een bijkomende vergoeding aangerekend zoals bepaald op de website www.XOboating.be als ophaalkost. Indien de boot niet op het overeengekomen tijdstip op de afgesproken plaats wordt ingeleverd, wordt per begonnen uur een bijkomende vergoeding aangerekend van 2X het uurtarief dat toepasselijk is op de overeenkomst.

XO Boating zal onmiddellijk na teruggave, en uiterlijk binnen de 24u00, de staat van de boot nagaan evenals de inventaris- en conditielijst aftoetsen

Eventuele schade zal worden verrekend met de door de Klant verstrekte waarborg.

Schade, pech onderweg en reparaties. De Klant moet eventuele defecten of schade aan de boot van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, onmiddellijk aan XO Boating melden. De Klant moet zich houden aan de aanwijzingen van XO Boating. Indien een schadevergoeding gerechtvaardigd is zal deze maximaal bestaan uit een restitutie van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van het defect/de storing waardoor de boot niet op een normale manier te gebruiken is. Defecten die korter hebben geduurd dan 1 uur nadat de melding bij XO Boating binnen gekomen is, worden niet vergoed. XO Boating zal desgevallend zorgen voor repatriëring, ten koste van XO Boating indien het defect/de storing niet ten laste kan worden gelegd van de Klant.

De Klant zal geen enkele reparatie (laten) uitvoeren zonder toestemming van XO Boating. XO Boating betaalt de Klant de reparatiekosten — mits de schade niet is veroorzaakt door de Klant – terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd.

7.          Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn exclusief/inclusief BTW. De prijzen zijn berekend op basis van de door de Klant gestelde eisen; bij eventuele wijziging van deze eisen kunnen de prijzen door XO Boating herzien worden.

In de gevallen waarin zij dat nuttig acht, kan XO Boating de betaling van een voorschot vragen.

Alle prijzen zijn inclusief verzekering en eindschoonmaak. De boot moet opgeruimd en bezemschoon worden ingeleverd, bij gebreke waarvan een kost kan worden aangerekend van 50 EUR.

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de boot zoals verbruikte, brandstof, haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden zijn voor rekening van de Klant.

Elk gefactureerd bedrag is, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van XO Boating, contant betaalbaar.

Alle klachten over facturen dienen, om ontvankelijk te zijn, per aangetekend schrijven aan XO Boating te worden gemeld binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur. Het louter indienen van een klacht, bevrijdt de Klant geenszins van zijn betalingsverplichtingen.

Indien een factuur geheel of gedeeltelijk niet betaald wordt binnen de acht (8) dagen na de vervaldatum, zal een eerste betalingsherinnering aan de Klant worden gestuurd.

Iedere verdere vertraging in de betaling doet, ingaand op de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest lopen gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met drie (3) %, waarbij elke begonnen maand ais een volledige maand wordt beschouwd. Bovendien zal de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het nog openstaande bedrag met een minimum van EUR 1.250 en een maximum van EUR 2.500.

XO Boating behoudt zich bovendien het recht voor om bij eIke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vervallen factuur en in ieder geval waarin XO Boating de overeenkomst kan beëindigen, te beslissen de uitvoering van iedere lopende overeenkomst te schorsen en dit bij eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaande aanmaning of bericht. In dergelijk geval kan XO Boating verdere leveringen aan de Klant en uitvoering van prestaties ten voordele van de Klant opschorten zonder gerechtelijke tussenkomst, en alle zelfs nog niet‑vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen, en levering of prestaties slechts uit te voeren tegen contante betaling, dit alles niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat XO Boating kan laten gelden.

Ingeval door overmacht geen uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst zal de Klant een tegoedbon krijgen om op latere tijdstip een nieuwe overeenkomst te sluiten.

De door de Klant verbruikte brandstof zal worden aangerekend op de door de Klant verstrekte waarborg.

8.          Annulering

Indien de Klant de overeenkomst wil annuleren, moet hij XO Boating zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of via mail in kennis stellen. De Klant kan de Overeenkomst kosteloos annuleren tot 29 dagen voor de aanvang van de overeenkomst.

Bij annulering tussen de 30 dagen (1 maand) en 3 dagen voor aanvang van uw verhuur bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom. Bij annulering op de 2de dag voor het begin of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

9.          Aansprakelijkheid

De Klant is aansprakelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de boot en van eventueel misbruik.

De Klant zal er steeds over waken de boot te gebruiken in overeenstemming met de geldende lokale regelgeving en conform de toepasselijke vaarreglementering.

De Klant is aansprakelijk voor schade en/of verlies van de boot, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij de boot onder zich heeft. De Klant is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. De Klant is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade die niet gedekt is door de verzekering in geval hij foutief gebruik maakt van de boot.

De Klant zal verantwoordelijk zijn indien door het gebruik van de boot de naam van XO Boating op welke wijze ook geschaad wordt of XO Boating anderszins benadeeld wordt.

Indien de boot door de Klant niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform de overeenkomst, is XO Boating gerechtigd op kosten van de Klant de boot in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de overeenkomst bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

XO Boating kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard die geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan XO Boating of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte diensten.

XO Boating is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, zoals maar niet beperkt tot inkomstenderving, verlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens.

De aansprakelijkheid van XO Boating is, behoudens bij lichamelijke schade, opzettelijke schade of bedrog, in ieder geval beperkt tot het bedrag aangerekend aan de Klant in uitvoering van de betrokken overeenkomst.

10.        Klachten

Om ontvankelijk te zijn moeten klachten over de uitvoering van de overeenkomst:

  • binnen 24 uur gemeld te worden bij XO Boating, en
  • binnen één maand na afloop van de overeenkomst, met duidelijke en gedetailleerde omschrijving van de klacht en van de eis of verwachting van de Klant te worden bezorgd aan XO Boating .

11.        Verzekering

______________

12.        Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan uitgevoerd worden door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle gebeurtenissen buiten de normale controle van partijen, inbegrepen maar niet beperkt tot abnormale weersomstandigheden (zoals windsnelheden boven 5 Beaufort) storingen van technische aard, vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, overheidsbeslissingen, pandemieën, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de partijen zelf, hetzij hun leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Indien de overmacht van tijdelijke aard is en meer dan vijftien (15) kalenderdagen aanhoudt, kan elke partij de overeenkomst beëindigd verklaren zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. XO Boating behoudt zich echter het recht voor betaling te vorderen van alle kosten veroorzaakt door de uitvoering van de betreffende overeenkomst tot het begin van de overmacht.

13.        Splitsbaarheid

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettelijk, nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, zal dit de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige artikelen niet aantasten.

XO Boating en de Klant zullen in dit geval in onderling overleg de ongeldige, onwettelijke, nietige of onuitvoerbare bepaling(en) vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van partijen verwezenlijkt.

14.        Geen verzaking

De verzaking door of vertraging van XO Boating in het uitoefenen van een recht of rechtsmiddel onder deze Algemene Voorwaarden zal niet worden beschouwd ais een definitieve afstand daarvan, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel de verdere uitoefening daarvan verhinderen.

De rechten en rechtsmiddelen die voorzien zijn in deze Algemene Voorwaarden zijn cumulatief en sluiten andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen niet uit.

15.        Toepasselijk recht en Bevoegdheid

Alle overeenkomsten afgesloten met XO Boating worden beheerst door en zijn opgesteld overeenkomstig het Belgisch recht. Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit.

Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomsten met XO Boating behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de maatschappelijke zetel van XO Boating gevestigd is.

XO Boating behoudt zich nochtans het recht voor om de zaak in te leiden voor de rechtbanken van de plaats waar de Klant zijn woon‑ of verblijfplaats, hoofdzetel of enige uitbatingszetel heeft.

16.        Persoonsgegevens

Zowel de Klant als XO Boating verplichten zich er toe de regels inzake de bescherming van het privé‑leven na te leven.

Eventuele persoonsgegevens van de Klant worden conform de  Algemene Verordening Gegevensbescherming door XO Boating verwerkt voor dossierbeheer, ter voorbereiding en optimalisatie van de samenwerking en voor het bezorgen van informatie over diensten, acties en producten.

De Klant kan steeds vragen welke gegevens verwerkt worden en ze laten verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden op de website www.XO-Boating.be.

Indien de Klant het niet eens is met de manier waarop zijn gegevens verwerkt worden, kan hij zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, commission@privacycommission.be).

17.        Voorrang

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden hebben de Bijzondere voorwaarden voorrang.