Bijzondere voorwaarden verhuur

BIJZONDERE VOORWAARDEN – VERHUUR XO BOATING

Tussen

Enerzijds

XO Boating Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Kloosterstraat 73, 9150 Kruibeke en met ondernemingsnummer 0755.963.263, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Philippe OPHOFF;

            Verder ‘XO Boating’,

Met als contactgegevens

En anderzijds

De klant, met gegevens zoals opgegeven op de boekingswebsite.

VOORAFGAANDELIJKE VERKLARINGEN VAN DE KLANT

De Klant verklaart uitdrukkelijk:

 • kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van XO Boating, die deel uitmaken van de overeenkomst met XO Boating, en de inhoud ervan integraal te aanvaarden.
 • dat de verantwoordelijke, zoals opgegeven in het boekingsproces die de boot zal besturen, beschikt over voldoende ervaring als zogenaamde ‘skipper’ en over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om gebruik te maken van de boot die door XO Boating wordt ter beschikking gesteld in uitvoering van deze Bijzondere Voorwaarden.
 • dat de skipper in het bezit is van volgende getuigschriften
  1. Algemeen stuurbrevet of jachtnavigator
  2. GMDSS-SRC-certificaat
  3. XO certified skipper
 • de namen van de aanwezigen op de boot zoals opgegeven op het bevestigingsformulier
 1. VOORWERP

XO Boating verhuurt hierbij de boot, zoals vastgeleged in het boekingsproces aan de Klant, conform de verder modaliteiten in deze Bijzondere voorwaarden:

De KIant wenst tevens aanvullende diensten van XO Boating zoals beschreven in het boekingsproces

 • DUUR

De verhuurtijd is vastgelegd conform de boeking gemaakt online.

 • WAARBORG

De Klant betaalt vóór aanvang van de huur aan XO Boating het bedrag zoals aangegeven op de boekingswebsite als waarborg.

Deze waarborg wordt bij het einde van de huurperiode gerestitueerd mits de boot zonder schade wordt teruggebracht. De verbruikte brandstof evenals eventuele schade aan de boot of aan de inventaris worden met de borg verrekend vóór restitutie.

 • LOCATIE & VAARGEBIED

De boot wordt ter beschikking gesteld van de Klant op het volgend adres zoals aangeduid in het boekingsproces en zal op hetzelfde adres dienen te worden geretourneerd op het einde van de huur.

De Klant zal de boot enkel in volgend vaargebied kunnen gebruiken:

 • Belgische waterwegen
 • Nederlandse waterwegen
 • Binnen 6 mijl van de Belgische kust
 • PRIJS

De prijs voor de huur van de boot wordt bepaald door de tarieven zoals aangegeven op de boekingswebsite. XO Boating behoudt zich het recht om de tarieven aan te passen indien de aangeduide tarieven op de boekingswebsite niet overeenkomen met de door XO Boating opgestelde tarieven.

De verbruikte brandstof wordt aangerekend aan de officiële Belgische brandstofprijzen + €0,30/liter.

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen, ook van derden, voorbehouden.  

Reserveren  

Reserveren kan via de website, per email of telefonisch. De reservering is alleen geldig wanneer een bevestiging van XO Boating kan worden voorgelegd. Voor het vastleggen van de reservering is de betaling vereist. 

Annuleren 

Er geldt een annuleringstermijn van minimaal vier weken voor aanvang van de huurperiode. In dit geval kunt u de boot geheel kosteloos annuleren of verplaatsen naar een andere beschikbare datum. 

Bij annulering tussen de 30 dagen (1 maand) en 3 dagen voor aanvang van uw verhuur bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom. Bij annulering op de 2de dag voor het begin of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

XO Boating heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit geheel ter beoordeling van XO Boating. Als deze situatie zich voordoet wordt getracht een alternatieve datum te plannen.

Eigen risico / borg  

Voor de huur van een boot dient de huurder de borg van €2500 te voldoen (reservatie online). Uitzonderingen op deze regel zijn niet mogelijk. Het eigen risico bij schadegevallen bedraagt €2500. In geval van schade houdt XO Boating het eigen risico altijd in. Het is de taak van de huurder, indien een andere partij de veroorzaker is, om het eigen risico te verhalen op de veroorzaker.  

Inchecken en controle van de boot/inventaris 

De huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig rijbewijs, identificatiebewijs of paspoort. De minimum leeftijd van de huurder is 18 jaar. Vóór leggen de partijen de staat van het vaartuig, in het bijzonder eventueel aanwezige schade vast. Ook de aanwezigheid van de inventaris wordt vastgelegd. Bij terugkomst verifiëren partijen de staat van het vaartuig en de inventaris. Bij schade of vermiste inventaris zal verhuurder een deel of het geheel van de borg inhouden.  

Huurtijden  

Minimale huurtijd is vier uur. Indien de boot niet op het afgesproken tijdstip in de haven terug is zal de huurder, afhankelijk van de tijdsduur, moeten bijbetalen. Belangrijk: het bij te betalen bedrag is niet gebaseerd op het gangbare huurtarief maar op basis van dubbel tarief. 

Verzekering en Aansprakelijkheid 

De vaartuigen zijn W.A. verzekerd uitsluitend m.b.t. materiële schade aan het vaartuig en/of het aangevaren object met een eigen risico van € 2500 per schadegeval. XO Boating kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Niet inbegrepen is het oplopen van persoonlijk letsel van de huurder en/of alle eventuele schade die hieruit kan voortvloeien. Huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden. Hieronder valt ook (eventuele) schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) schade aan het eigendom van XO Boating en derden. XO Boating wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien van schade die direct door de huurder en/of aan derden is toegebracht tijdens de huurtermijn. Huurder dient zich te houden aan de regels die de Belgische wet voorschrijft en die gelden aan en/of op het water. De gehuurde vaartuigen c.q. toebehoren mogen niet onbeheerd worden. Huurder betreedt eveneens op eigen risico en verantwoording het terrein van XO Boating. 

Varen  

 • Vaarbewijs is verplicht om een boot te huren zonder skipper
 • De boot dient op het afgesproken tijdstip in de haven terug te zijn in de staat zoals de boot is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd, etc.)  
 • De verhuurder kan de huurder vanwege overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.  
 • De schipper / bestuurder mag voor- of tijdens het varen geen alcohol nuttigen. Wanneer XO Boating overmatig alcoholgebruik constateert, houdt het zonder voorbehoud de borgsom in.  
 • Personen onder 18 jaar mogen geen boot besturen.  
 • Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goed stuurmanschap en moet erop toezien dat de veiligheid van opvarenden en andere watersporter nimmer in het geding is.  
 • (Huis-)Dieren zijn niet toegestaan aan boord.  
 • Het aantal personen wat bij de boot aangegeven staat, mag niet overschreden worden. Belangrijk: kinderen tellen mee voor het maximaal aantal opvarenden.  
 • Draag geen schoenen met zwarte zolen die sporen veroorzaken. De boot moet schoon (zonder strepen) opgeleverd worden na terugkeer in de haven.  
 • Eventuele sleep- of leeghooskosten die ontstaan door schuld / nalatigheid van huurder worden in rekening gebracht. 
 • De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en zijn voor rekening van de verhuurder. Kosten voor brandstof zijn eveneens voor de verhuurder. 
 • De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen.  
 • Om veiligheid te waarborgen dienen de huurder en bemanningsleden de aanwijzingen van XO Boating medewerkers strikt op te volgen.